Поиск
Ваша корзина:   пуста

Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды птиц Казахстана

(то есть виды, занесенные в Красную Книгу РК)

(согласно Постановлению Правительства РК № 1034 от 31 октября 2006 года; в скобках указаны синонимы)  

Сирек және жойылып кету қаупінде тұрған Қазақстан құстары – ҚР Қызыл кітапқа тіркелген түрлері

(ҚР Үкіметінің 2006 жылғы 31 қазандағы №1034 Қаулысына сәйкес; жақша ішінде синонимдары көрсетілген) 

1.  Розовый пеликан    Қызғылт бірқазан    Pelecanus onocrotalus

2.  Кудрявый пеликан    Бұйра бірқазан    Pelecanus crispus

3.  Желтая цапля    Сарықұтан    Ardeola ralloides

4.  Малая белая цапля    Кішкене аққұтан    Egretta garzetta

5.  Колпица    Жалбағай (қалбағай  Platalea leucorodia

6.  Каравайка    Қарабай    Plegadis falcinellus

7.  Туркестанский белый аист    Түркістан ақ дегелегі    Ciconia ciconia asiatica

8.  Черный аист    Қара дегелек    Ciconia nigra

9.  Фламинго    Қоқиқаз    Phoenicopterus roseus

10.  Гусь-пискулька (пискулька)    Шиқылдақ қаз    Anser erythropus

11.  Гусь-сухонос (сухонос)    Қутұмсық қаз    Cygnopsis cygnoides (Anser cygnoides)

12.  Краснозобая казарка    Қызылжемсаулы карашақаз  Rufibrenta ruficollis (Branta ruficollis)

13.  Лебедь-кликун    Сұңқылдақ аққу    Cygnus cygnus

14.  Малый лебедь    Кiшi аққу    Cygnus bewickii

15.  Мраморный чирок    Мəрмəр шүрегей    Anas angustirostris (Marmaronetta angustirostris)

16.  Белоглазая чернеть    Алакөз қаралаүйрек    Aythya nyroca

17.  Горбоносый турпан    Дентұмсық тұрпан    Mellanitta deglandi

18.  Черный турпан    Қара тұрпан    Melanitta fusca

19.  Савка    Ақбас үйрек    Oxyura leucocephala

20.  Скопа    Балықшы тұйғын    Pandion haliaetus

21.  Змееяд    Жыланшы қыран (жыланжегіш бүркіт)    Circaёtus gallicus

22.  Орел-карлик    Бақалтақ қыран    Aquila pennatus

23.  Степной орел    Дала қыраны    Aquila nipalensis

24.  Могильник    Қарақұс    Aquila heliaca

25.  Беркут    Бүркіт    Aquila chrysaetos

26.  Орлан-долгохвост    Ақиық субүркіт    Haliaeetus leucoryphus

27.  Орлан-белохвост    Аққұйрықты субүркіт    Haliaeetus albicilla

28.  Бородач    Сақалтай, қозықұмай    Gypaёtus barbatus

29.  Стервятник    Жұртшы    Neophron percnopterus

30.  Кумай    Құмай    Gyps himalayensis

31.  Кречет    Ақсұңқар    Falco rusticolus

32.  Балобан    Ителгі    Falco cherrug

33.  Шахин    Бидайық    Falco pelegrinoides

34.  Сапсан    Лашын    Falco peregrinus

35.  Алтайский улар    Алтай ұлары    Tetraogallus altaicus

36.  Стерх    Ақтырна    Grus leucogeranus

37.  Серый журавль    Тазтырна    Grus grus

38.  Журавль-красавка (красавка)    Ақбас тырна    Anthropoides virgo (Grus virgo)

39.  Султанка    Көңмаңдай    Porphyrio porphyrio

40.  Дрофа    Дуадақ    Otis tarda

41.  Стрепет    Безгелдек    Otis tetrax (Tetrax tetrax)

42.  Джек (дрофа-красотка)    Жек дуадақ    Chlamydotis undulata

43.  Кречетка    Тарғақ    Chettusia gregaria (Vanellus gregarius)

44.  Серпоклюв    Орақтұмсық    Ibidorhyncha struthersii

45.  Кроншнеп-малютка    Кiшi шалшықшы құс    Numenius minutus

46.  Тонкоклювый кроншнеп    Сүйір тұмсықты шалшықшы құс    Numenius tenuirostris

47.  Азиатский бекасовидный веретенник    Азиялық тарбаң шырғалақ    Limnodromus semipalmamatus

48.  Черноголовый хохотун    Қарабас өгіз шағала    Larus ichthyaetus

49.  Реликтовая чайка    Қарамойнақ шағала (мойнақ немесе алакөз)    Larus relictus

50.  Чернобрюхий рябок    Қарабауыр бұлдырық    Pterocles orientalis

51.  Белобрюхий рябок    Ақбауыр бұлдырық    Pterocles alchata

52.  Саджа    Ұбак (қолаңтөс, қылқұйрық бұлдырық)    Syrrhaptes paradoxus

53.  Бурый голубь    Қоңыр кептер    Columba eversmanni

54.  Филин    Yкі    Bubo bubo

55.  Илийская саксаульная сойка    Ілe жорға торғайы    Podoces panderi ilensis

56.  Синяя птица    Қөккұс    Myophonus caeruleus

57.  Большая чечевица    Үлкен құралайқұс    Carpodacus rubicilla


Назад